THE LAND OF TALENT

Obchodní podmínky

Podmínky pro registraci talentů, umělců, uměleckých skupin, ať už jde o osoby fyzické nebo právnické (dále jen „Podmínky“) na web Talentida.com (dále jen „Server“) provozovaného společností Talentida.com s.r.o., se sídlem Nezvalova 1343, 66601 Předkláštěří, IČ: 02985152, zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 83182 (dále jen „Provozovatel“).

1) Popis služby

Server umožňuje fyzickým osobám podnikatelům, právnickým osobám a dalším osobám a subjektům, které mají přidělené identifikační číslo nebo fyzickým osobám bez identifikačního čísla (dále jen „Klienti“), možnost registrace do katalogu na Serveru Provozovatele. Každý Klient se zde může sám prezentovat. Vkládat informace o sobě (texty, fotografie, videa, data vystoupení atd.) Na základě těchto informací může být Klient kontaktován a žádán o spolupráci.

2) Pravidla pro registraci Klienta

2.1.) Těmito pravidly se řídí Klient a odesláním registrace s nimi bez výhrad souhlasí

2.2.) Klient (fyzická nebo právnická osoba) při registraci musí řádně a pravdivě vyplnit povinné údaje, fakturační údaje.

2.3.) Klient má možnost vkládat informace o své profesní minulosti, má možnost vkládat své fotografie, svá videa, uložená na serveru youtube.com. Klient mám možnost do svého kalendáře zapisovat data svých vystoupení, zvát tímto ostatní, i neregistrované uživatele webu Talentida.com.

2.4.) Klient, fyzická osoba, která ještě nedosáhla dospělosti musí být zaregistrována pouze zákonnými zástupci, případně agenturou, manažerem, kteří mají se zákonným zástupcem smlouvu o zastupování nezletilého apod. Není možné zaregistrovat osobu mladší 15 let.

2.5.) Klient nesmí zveřejňovat informace hanobící rasu, víru, vulgární, pornografické a jiné protizákonné či jinak nevhodné příspěvky. V případě porušení těchto pravidel může Provozovatel smazat jednotlivé informace, nebo celý profil a to bez finanční náhrady. Provozovatel také může o nezákonné činnosti informovat Policii ČR. Klient sám je zodpovědný za informace, které sdílí na Serveru.

2.6.) Klient může být kontaktován pomocí našeho rozhraní a to formou zprávy, která přijde na Klientem uvedený email při registraci.

2.7.) Klient, Klientův profil může být hodnocen pomocí hvězdiček.

3) Cena za registraci na server Talentida.com

3.1.) Po prvotní registraci má Klient možnost využívat služeb Serveru po dobu jednoho měsíce zcela zdarma. Bude potvrzeno příchozím emailem.

3.2.) Po měsíci bude Klientovi vygenerován email s platebními údaji a jeho variabilním číslem. Pokud částku zaplatí, jeho profil bude aktivován na délku jednoho roku. Tímto způsobem bude každý rok oslovován prostřednictvím podobného emailu.

3.3.) Klient musí odeslat přesnou požadovanou částku a dodržet správný variabilní symbol. Při nepřipsání správné částky na náš účet , případně pod nesprávným variabilním symbolem nebude Klientův profil aktivní. Nebude možné profil vyhledat na Serveru, nebudou možné vyhledat akce a vystoupení daného klienta, nebude možné ho kontaktovat. Do profilu se ale bude moci nadále přihlašovat nadále ho může editovat.

3.4.) Cena za registraci na server Talentida.com 380 Kč čtvrtletně nebo 1450 Kč ročně, vše včetně DPH. Po připsání částky na náš účet bude zaslána na kontaktní email faktura s fakturačními údaji uvedenými při registraci.

3.5.) Nejsme pracovní agentura, nezaručujeme zprostředkování práce. V Případě, že Klienta bude někdo za tímto účelem kontaktovat nenárokujeme si žádnou odměnu.

4) Služba TMSka

4.1.) Dodavatel zpřístupní pro klienta speciální TMS kód (číslo interpreta), pomocí kterého klient může zmonetizovat svá vystoupení, které se děje pomocí mobilní platby od veřejnosti. TMS kód  je vydán na základě platného IČ klienta a ověření klienta. To se děje na rejstříku firem. Ověření může proběhnout i telefonním nebo videohovorem. Služba TMSek není interpretovi nijak zpoplatněna. Interpret musí být zletilá osoba nad 18 let. V případě, že je interpret nezletilý, je potřeba mít souhlas zákonného zástupce.

4.2.) Klient pak může tento TMS kód využít při svých vystoupeních, akcích v klipech, při veřejném vystupování  a to tímto způsobem:

TMS (mezera) TMSkód (mezera) 30, 60 nebo 89 na číslo 902 11

Vždy musí také zveřejnit přesně toto znění:

Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 89 Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje společnost ATS Praha. Infolinka 296 363 199 (po-pá 9-16 hod), info@atspraha.cz, www.platmobilem.cz.

4.3.) Platba klientům - 15 dní od konce měsíce, ve kterém měl klient svá vystoupení, obdrží statistiku a vyčíslení počtu SMS včetně částky, kterou má fakturovat. Datum splatnosti ve faktuře bude 30 dní.

4.4.) Provize: TMSky nejsou dárcovské SMS, fungují na komerčním principu, proto si každý z mobilních operátorů účtuje provizi. Provize operátorů momentálně nepřesahuje 19% z každé SMS. Další část jde na provoz samotného systému. Zbytek interpretovi a to takto: 

SMS v hodnotě 30 Kč - k interpretovi jde 20 Kč

SMS v hodnotě 60 Kč - k interpretovi jde 45 Kč

SMS v hodnotě  89 Kč - k interpretovi jde  65 Kč

Všechny částky jsou včetně 21% DPH.

4.5.) Trvání služby TMS - Trvání služby začíná přidělením TMS kódu a platí do té doby, dokud neskončí aktivní (viditelný) profil klienta - klient neuhradí prodloužení registrace, profil se stane pro veřejnosti skrytým. Klient již nebude dostávat statistiky. O ukončení trvání služby TMS nebo registrace může požádat sám pomocí e-mailu. V případě registrace  v době nouzového stavu ČR je registrace na rok zdarma a každý profil nově zaregistrovaného klienta je na rok prodloužen.

4.6.) Technicky službu zajišťuje ATS Praha.

4.7.) Služba funguje v ČR a na sítích českých operátorů.

4.8.) Pokud klient bude využívat službu TMS v rozporu se zákony ČR nebo v rozporu s obchodními podmínkami, může mu dodavatel službu TMS zrušit.

4.9.) Klient je povinen dodržovat tyto podmínky a podmínky třetích stran, provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení závazných podmínek třetích stran ze strany kienta. Pokud se proti těmto podmínkám třetích stran proviní, provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

5) Práva a povinnosti Klienta

5.1) Klient souhlasí, že jím poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní na webu Talentida.com. Žádnému jinému klientovi ani uživateli se nebudou zobrazovat Fakturační údaje uvedené při registraci (Adresa, tel. číslo, emailová adresa,…), pokud tyto informace klient sám nevloží do jiného textu.

5.2) Klient souhlasí s poskytnutím zadaných informací včetně kontaktních údajů Provozovateli Serveru a jeho spolupracujícím subjektům.

5.3) Klient souhlasí s tím, že informace sdílené na Serveru mohou být administrátorem upraveny.

5.4) Informace, které Klient uvede, nesmí být v rozporu s platnými zákony ČR a souvisejícími předpisy, nesmí porušovat obecně platné etické a morální principy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele Serveru.

6) Práva a povinnosti Provozovatele

6.1.) Provozovatel má právo údaje uvedené Klientem při registraci a poté i v editaci po přihlášení zveřejnit na Serveru.

6.2.) Provozovatel má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit na Serveru nebo odmítnout či zrušit registraci Klienta, který:

- uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě

- se registruje účelově kvůli možnosti získání informací o poptávajících

- nesplňuje tyto podmínky, zejména pravidla pro registraci Klienta a práva a povinnosti Klienta

- by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele

V takovém případě nemá Dodavatel nárok na vrácení adekvátní části z uhrazené ceny služby.

6.3.) Provozovatel vyvine veškeré úsilí k zamezení rozesílání nepravdivých či jinak nevhodných emailů prostřednictvím rozhraní Serveru. Provozovatel však nenese odpovědnost za správnost a pravdivost odesílaných emailů prostřednictvím rozhraní Serveru, které Klienti dostávají na email.

6.4.) Provozovatel Serveru má právo zasílat na email Klienta zprávy s novinkami Serveru.

6.5.) Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny ve službách, údajích apod., které již jsou používány a zveřejněny bez předchozího upozornění.

6.6.) Provozovatel Serveru neručí za bezchybnost systému, i když se o to usilovně snaží, a proto jakékoliv chyby či poškození Klienta nezakládají nárok Dodavatele na náhradu škody ani žádný jiný nárok.

6.7.) Vzniknou-li v důsledku porušení těchto Podmínek třetí straně vinou klienta ztráty nebo škody, nese Klient, který tyto ztráty nebo škody způsobil, plnou odpovědnost a Provozovatel Serveru je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Klienta.

6.8.) Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Serveru, jež mu Klient svým jednáním způsobil.

6.9.) Dodavatel uskutečněním registrace souhlasí s tím, že Provozovatel může používat jím poskytnuté údaje k marketingovým účelům.

7) Závěrečná ustanovení

7.1.) Tyto podmínky nabývají platnost jejich zveřejněním

7.3.) Klient je povinen se pravidelně seznamovat s obsahem těchto Podmínek.

7.4.) Klient souhlasí se shromažďováním poskytnutých osobních a kontaktních údajů a s využitím údajů pro marketingové akce společnosti Talentida.com, s.r.o. v rámci nabídky služeb Provozovatele, zejména e-mail marketing.

7.5.) V případě poskytnutí osobních údajů s nimi bude Provozovatel nakládat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů - GDPR.